สำรองนัดหมาย อี-พาสปอร์ต

ตรวจลงตราเข้าประเทศไทย (วีซ่า)

แบบฟอร์มคำร้อง

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 62 สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จัดฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่คนไทยในเยอรมนี ณ วัดธรรมนิวาส เมือง Eschweiler 

คลิก! ชมภาพบรรยากาศในงาน

สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จัดฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่คนไทยในเยอรมนี ที่นครแฟรงก์เฟิร์ต ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 62

คลิก! ชมภาพบรรยากาศในงาน

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้ต้อนรับนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ตลอดจนคณะกรรมการประกันสังคมและคณะที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) คณะอนุกรรมการประกันสังคม และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ซึ่งเดินทางมานครแฟรงก์เฟิร์ตเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบประกันสังคมในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ บรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทและการทำงานของสถานกงสุลใหญ่ ฯ ในด้านการกงสุล การคุ้มครองและส่งเสริมแรงงานไทย การเมือง เศรษฐกิจ และพิธีการทูต รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการเผยแพร่วัฒนธรรม ส่งเสริมภาพลักษณ์ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในเขตกงสุล 5 รัฐด้วย

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 รองศาตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปภัมภ์ เป็นประธานการแถลงข่าวพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะกรรมการมูลนิธิฯ นางณัฐญา เบี้ยวไข่มุข ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารและวางแผนการเดินทางบุคคลสำคัญ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และคุณปัทมา เลิศวิทยะสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสาร โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมด้วย

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. 2562 ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว (Professor Dr. Serara Segarona Kupe - Mogwe) จากสาธารณรัฐบอตสวานา และศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกะ คอนโด (Professor Emeritus Junko Kondo) จากญี่ปุ่น โดยผลงานด้านการพยาบาลของผู้ได้รับพระราชทานรางวัลฯ ทั้งสองท่านมีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ ในด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์ และรวมทั้งด้านการบริการสุขภาพ

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.mfa.go.th/main/th/news3/6886/108922

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เป็นประธานในพิธีเปิดตัวสินค้าภายใต้แบรนด์ “Fasanna” ซึ่งเป็นสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอางค์ที่ผลิตในสหพันธ์ฯ และมีนางสุดารัตน์ รัตนมณี เวอร์สแบร์เกอร์ เป็นผู้ก่อตั้งและเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยมีนาย Tim Müller รองผู้อำนวยการฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ หอการค้าและอุตสาหกรรม (IHK) เมือง Giessen เข้าร่วมเป็นแขกกิตติมศักดิ์ภายในงาน และมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 50 คนจากหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฝรั่งเศส เป็นต้น
การเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบรนด์ “Fasanna” ครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของธุรกิจขนาดกลางของคนไทยในสหพันธ์ฯ และเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของศักยภาพของคนไทยในสหพันธ์ฯ ได้เป็นอย่างดี

ด้วยสภาบริหารนครแฟรงก์เฟิร์ต รัฐเฮสเซิน ได้จัดโครงการเครือข่ายผู้มาเยือนใหม่ (Newcomers Network) ซึ่งเป็นแนวคิดการให้คำปรึกษา แนะนำและแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับผู้ที่ย้ายมาพำนักในนครแฟรงก์เฟิร์ตทั้งชาวเยอรมันและชาวต่างชาติ เพื่อให้สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตในนครแฟรงก์เฟิร์ตได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ประสบความยากลำบากในการตั้งถิ่นฐาน การประกอบอาชีพหรือการศึกษา ทั้งนี้ การจัดตั้งเครือข่ายฯ ดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและ NGO ในสาขาต่างๆ อาทิ โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนสอนภาษาเยอรมัน ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวรัฐเฮสเซิน บริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์และการเงิน องค์กรทางวัฒนธรรมและองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ เครือข่ายฯ ดังกล่าวยังเปิดเวทีอภิปรายสาธารณะ (Public Forum) สำหรับให้ชาวต่างชาติได้สอบถามหรือแลกเปลี่ยนความรู้/ประสบการณ์/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสในการพบปะและทำความรู้จักกันในประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเป็นนครแห่งพหุวัฒนธรรม (Multicultural City) ของนครแฟรงก์เฟิร์ต

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จึงขอเชิญชวนชาวไทยที่พำนักในนครแฟรงก์เฟิร์ตหรือพื้นที่ใกล้เคียงที่ประสงค์จะเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการพำนักในนครแฟรงก์เฟิร์ตและประสงค์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ กับชาวต่างชาติ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่ายฯ และลงทะเบียนเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ ได้ที่ https://newcomers-network.de

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ขอเชิญคนไทยและชุมชนไทยที่สนใจเข้ารับฟังคำบรรยายและให้ความรู้ เรื่องกฎหมายที่จำเป็นสำหรับคนไทยในต่างประเทศ โดยนางกอร์ปกุล วินิจนัยภาค อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด 
การบรรยายจะจัดขึ้นระหว่างเวลา 09.00 น. - 10.00 น. ในวันเวลาและสถานที่ดังนี้
∆ 16-17 กันยายน 2562 ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต A&O Hostel (Galluswarte) Mainzer Landstr. 226-230, 60327 Frankfurt am Main
∆ 19 กันยายน 2562 ณ เมือง Eschweiler วัดธรรมนิวาส Dürenerstr. 243, 52249 Eschweiler
∆ 20-21 กันยายน 2562 ณ นครดึสเซลดอร์ฟ Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus Bismarckstr. 90, 40210 Düsseldorf 
ห้ามพลาด!! ผู้ที่ประสงค์จะขอคำปรึกษาด้านกฎหมายเป็นรายบุคคลในช่วงบ่ายของแต่ละวัน (14.00 น.-16.00 น.) สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/9q5qkvGTdzjhnU45A หรือ QR CODE ตามที่ปรากฏ ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งยืนยันนัดหมายต่อไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 069-69-868-212

 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ไปจัดบริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ที่วัดเจริญธรรม เยอรมนี เมือง Lügde รัฐนอร์ทไรน์-เวสท์ฟาเลิน เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทาง งานนิติกรณ์ และให้คำปรึกษาด้านกงสุลแก่คนไทยที่พำนักในเขตรัฐนอร์ทไรน์-เวสท์ฟาเลินทางตอนเหนือและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางจำนวน 53 คนและงานนิติกรณ์ จำนวน 19 รายการ รวมทั้งมีผู้มาขอรับคำปรึกษางานด้านกงสุลอีกจำนวนประมาณ 15 คน
นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้จัดการบรรยายพิเศษและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตให้แก่ชุมชนไทยในเมือง Lügde และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการความเครียดและให้สามารถดำเนินชีวิตในสหพันธ์ฯ ได้อย่างมีความสุข โดยเชิญ นายแพทย์เทอดศักดิ์ เดชคง นายแพทย์เชี่ยวชาญ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มาเป็นวิทยากรและให้คำปรึกษารายบุคคล ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากชุมชนไทยในพื้นที่เป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษประมาณ 60 คน และมีผู้ขอรับคำปรึกษารายบุคคลจำนวน 7 คน

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการให้คำปรึกษาและดูแลจิตใจของผู้ให้คำปรึกษา” ณ Antonius Frauenberg เมือง Fulda รัฐเฮสเซิน ซึ่งจัดโดยสมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน (เยอรมนี) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และศักยภาพในการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับการจัดการกับความเครียดให้แก่อาสาสมัครชาวไทยในสหพันธ์สาธารณเยอรมนี และเพื่อฟื้นฟู ทบทวนความรู้ดังกล่าวแก่อาสาสมัครไทยที่เคยรับการอบรมมาแล้ว ขยายเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในสหพันธ์ฯ ให้กว้างขวางมากขึ้นเพื่อก่อให้เกิดการเชื่อมโยงประสานการทำงานอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สร้างความตระหนักและการยอมรับงานอาสาสมัครคนไทยในสหพันธ์ฯ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของอาสาสมัครไทยในสหพันธ์ฯ เพื่อนำไปสู่การหาแนวทางการทำงาน และแก้ไขปัญหาร่วมกันที่เหมาะสม

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธานเปิดโครงการสอนการทำอาหารไทย (Cooking Class) ที่สถาบันสอนทำอาหาร “Genuss Academie” นครแฟรงก์เฟิร์ต โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 22 คน ในจำนวนนี้มีนาง Sabina Schmitt รองประธาน International Womens Club Frankfurt และนาง Angela Haug เจ้าของบริษัท ah-Advisory/ Marketing & Hotellerie เข้าร่วมกิจกรรมในฐานะแขกกิตติมศักดิ์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วย

เมื่อวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้จัดงาน Thai Market Square เป็นครั้งแรก ณ จัตุรัส Hauptwache ใจกลางนครแฟรงก์เฟิร์ต โดยนำผู้ประกอบการมาสาธิตและจัดจำหน่ายสินค้าและอาหารไทยหลากหลายชนิดให้ผู้ที่เดินทางมาเที่ยวงานได้เลือกซื้อและลิ้มลองรสชาติอาหาร Street Food รสชาติแบบไทยแท้ ตลอดจนจัดมุมประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ Thai Select การส่งเสริมการลงทุนในไทย การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยเน้นการท่องเที่ยวเมืองรอง การสร้างความนิยมผลไม้ไทย และจัดการแสดงทางวัฒนธรรม รวมทั้ง การร้องเพลงโดยนักแสดงและนักร้องเชื้อสายไทย ทั้งจากในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและที่เดินทางมาจากประเทศไทย ซึ่งมาสร้างความบันเทิงให้กับผู้ที่ร่วมงานในทั้งสองวันที่มีประมาณ 20,000 คน

คลิก! ชมภาพบรรยากาศในงาน

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ” ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต
------------------------------------------------------------------------

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต และคณะข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตและสำนักงานทีมประเทศไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต นำรายได้ จำนวน 1,750 ยูโร จากการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ” โดยเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมกันบริจาคเงินและนำสิ่งของที่ยังไม่ได้ใช้หรือใช้แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดีมารวบรวมเพื่อจำหน่าย มอบให้แก่ นาง Anna Dourouka รองผู้อำนวยการมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้า Stiftung Waisenhaus Frankfurt ณ ที่ทำการมูลนิธิ ฯ ในนครแฟรงก์เฟิร์ต เพื่อสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิ ฯ ซึ่งเป็นองค์กรให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าและแม่เลี้ยงเดี่ยวเก่าแก่ในนครแฟรงก์เฟิร์ตที่ก่อตั้งมาแล้ว 350 ปี และปัจจุบันมีเด็กกำพร้าและแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ประสบปัญหาจากหลากหลายเชื้อชาติ รวมทั้งไทย อยู่ในการดูแลของมูลนิธิ ฯ ประมาณ 1,000 คน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีถวายพระพรชัยมงคล และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
------------------------------------------------------------------------

นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พร้อมด้วยครอบครัว และประชาชนชาวไทย ประมาณ 50 คน ร่วมตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดพุทธปิยวราราม และวัดโพธิธรรมแฟรงก์เฟิร์ต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

ต่อมา ในเวลา 10.30 น. กงสุลใหญ่ ฯ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย และลงนามถวายพระพรชัยมงคลร่วมกัน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีข้าราชการทีมประเทศไทยและสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ตลอดจนชุมชนชาวไทย จำนวนกว่า 80 คน ร่วมพิธี ฯ ณ วัดพุทธปิยวราราม เมือง Dreieich โดยกงสุลใหญ่ ฯ ได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการ/พลเมืองที่ดีและพลังของแผ่นดิน รวมทั้ง น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสดุดีจอมราชา และลงนามถวายพระพรชัยมงคลร่วมกัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยนางสาวปิตินันทน์ สมานวรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และนางสาวรัชนี วัฒนวิศิษฎพร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และคณะข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ฯ นำรายได้จากการจัดกิจกรรมจิตอาสาในงานเทศกาลไทย ณ เมืองบาด ฮอมบวร์ก จำนวน 2,500 ยูโร มอบให้แก่ นาย Mark Ankerstein, Director of Communications ของสมาคมช่วยเหลือคนตาบอด Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. ณ ที่ทำการสมาคม ฯ เพื่อนำไปใช้ในการให้ความช่วยเหลือบุคคลผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาทางสายตาผ่านโครงการต่าง ๆ ของสมาคมที่มีอยู่ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตนาย Alexander Hetjes นายกเทศมนตรีเมืองบาด ฮอมบวร์ก และ นาย Holger Reuter ผู้อำนวยการสถานพักฟื้นและสปาเมืองบาด ฮอมบวร์ก ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทยประจำปี 2562 ณ สวนสาธารณะเมืองบาด ฮอมบวร์ก

​โดยในปีนี้สถานกงสุลใหญ่ ฯ ได้จัดงานเทศกาลไทยประจำปี 2562 ขึ้นภายใต้แนวคิด “การประชาสัมพันธ์ประเทศไทย 4.0 ผ่านงานเทศกาลไทย” ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2562 เพื่อสะท้อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยอย่างรอบด้าน โดยใช้จุดแข็งของประเทศไทยด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว อาหารไทย และด้านเศรษฐกิจและการค้า โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่มีจุดมุ่งหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ไปสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยการสร้างฐานส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถานกงสุลใหญ่ ฯ จึงเปิดโอกาสให้บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมอาหารไทยภายในงาน ฯ อาทิ ผลิตภัณฑ์ซุปจากจมูกข้าวกึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วง     เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการขายและสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจให้แก่บริษัท SMEs ของไทย รวมทั้งได้ร่วมกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เชิญผู้ประกอบการ OTOP SMEs ที่มีชื่อเสียงจากสี่ภาคของประเทศไทย ได้แก่ เชียงใหม่ อยูธยา หนองบัวลำภู และภูเก็ต ซึ่งผู้ประกอบการได้นำผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัดเข้าร่วมจัดแสดงด้วย อาทิ เครื่องประดับ ผ้าไทยชนิดต่าง ๆ และขนมหวานบรรจุกระป๋อง เป็นต้น

​คลิก! ชมภาพบรรยากาศในงาน

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 นายพงศธร จุฑาสมิต รองกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ไปจัดบริการกงสุลสัญจรครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ที่วัดพุทธวิปัสสนา เมือง Wassenach รัฐไรน์ลันด์-พฟัลซ์ เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทาง งานนิติกรณ์ และให้คำปรึกษาด้านกงสุลแก่คนไทยที่พำนักในเขตรัฐไรน์ลันด์และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางจำนวน 64 รายและงานนิติกรณ์ จำนวน 14 ราย รวมทั้งมีผู้มาขอรับคำปรึกษางานด้านกงสุลอีกจำนวนประมาณ 10 ราย

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถานกงสุลใหญ่ ฯ ขอขอบคุณวัดพุทธวิปัสสนา คณะกรรมการสมาคมวัดพุทธวิปัสสนา รวมทั้งจิตอาสาทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 62 น.ส. พรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ฯ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับคณะกงสุลต่างชาติในเขตรัฐเฮสเซิน เดินทางไปทัศนศึกษาโรงงานผลิตนาฬิกายี่ห้อ Sinn ในนครแฟรงก์เฟิร์ต ซึ่งเป็นบริษัทผลิตนาฬิกาเฉพาะทางสำหรับบุคคลและหน่วยงานด้านการรักษาความปลอดภัยและป้องกันภัย รวมถึงด้านการแพทย์ โดยปัจจุบันเริ่มทำการตลาดสำหรับลูกค้าทั่วไปมากขึ้น

ซึ่งสำนักพิธีการทูต รัฐเฮสเซินเป็นผู้จัดทัศนศึกษาครั้งนี้เพื่อแนะนำและส่งเสริมบริษัทผู้ประกอบการเอกชนของรัฐเฮสเซินให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต มอบหมายให้นายมณฑล จันทร์ศิริ กงสุล พร้อมเจ้าหน้าที่ เดินทางไปให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางและหนังสือเดินทางชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษให้แก่คนไทย จำนวน 4 ราย ซึ่งพำนักอยู่ที่เมือง Gelsenkirchen เมือง Dinslaken เมือง Duisburg และเมือง Bonn รัฐนอร์ทไรน์-เวสท์ฟาเลิน ซึ่งเป็นผู้อยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์และผู้พิทักษ์ และไม่สามารถเดินทางมาขอรับบริการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ด้วยตนเองได้ ทั้งนี้ การดำเนินการในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการเชิงรุกของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการคุ้มครองและดูแลคนไทยในเขตกงสุล

 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายตรีเทพ นพคุณ กงสุล ได้รับมอบหมายจากกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ให้ดำเนินโครงการสอนการทำอาหารไทย (Cooking Class) ที่เมืองซาร์บรูคเคิน รัฐซาร์ลันด์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สืบเนื่องจากการหารือระหว่างกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และนายกเทศมนตรีเมืองซาร์บรูคเคิน เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 30 คน และภายหลังการจัดงานสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้มอบเงินบริจาคที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดให้กับองค์กรพิทักษ์สัตว์เมืองซาร์บรูคเคินด้วย เพื่อเป็นการทำประโยชน์ให้กับสังคม โดยไม่หักค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้ให้การต้อนรับนางมาริสา วงศ์ถิรวิทย์ รองผู้ว่าการธุรกิจและบริการ การไฟฟ้านครหลวง และคณะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง ซึ่งเดินทางมานครแฟรงก์เฟิร์ตภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาเพื่อเตรียมการสู่การเป็นผู้นำระดับสูง"

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ ฯ บรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทและการทำงานของสถานกงสุลใหญ่ ฯ ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ การกงสุล และพิธีการทูต รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม ส่งเสริมภาพลักษณ์ โอกาสในการค้าและการลงทุนของไทย และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทย

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยนางสาวปิตินันทน์ สมานวรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และนางสาวรัชนี วัฒนวิศิษฏพร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และคณะ ได้เข้าพบหารือกับ ดร. Jürgen Ratzinger หัวหน้าแผนกเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และคณะกรรมการหอการค้าและอุตสาหกรรม (IHK) นครแฟรงก์เฟิร์ต เกี่ยวกับโอกาสและลู่ทางในการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและเยอรมนีให้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงหารือความเป็นไปได้ในการจัดสัมมนาส่งเสริมการลงทุนร่วมกันในปีหน้า

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 62 นายพงศธร จุฑาสมิต รองกงสุลใหญ่ เป็นผู้แทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เข้าร่วมงานทำบุญและฉลองครบรอบ 5 ปี ณ วัดเจริญธรรม เยอรมนี เมือง Lügde และกราบนมัสการพระธรรมวิสุทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 ที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตในต่างประเทศ และองค์อุปถัมภ์วัดเจริญธรรม เยอรมนี พระครูวิบูลย์ปริยัตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเจริญธรรม เยอรมนี โดยมีนาย Joachim Krause รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้แทนเมือง Lügde เข้าร่วมด้วย

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะครูมวยและนักมวยไทย นำโดยครูดิน วิทวัส ค้าสม แห่งค่ายลานนาไฟท์ติ้งมวยไทย และโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ และนายวิจิตร เขียดสง หรือพยัคฆ์สมุย ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม แชมป์ไทยไฟท์ปัจจุบัน เดินทางมาจัดกิจกรรม Muay Thai Road Show ณ ค่ายมวย Koi Gym นครแฟรงก์เฟิร์ต โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยนางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และนางรุยาภรณ์ สุคนธทรัพย์ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกาและคณะ ในโอกาสที่คณะเดินทางมาปฏิบัติราชการที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยกงสุลใหญ่ ฯ ได้ใช้โอกาสนี้ บรรยายสรุปเกี่ยวกับนครแฟรงก์เฟิร์ตและภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ ฯ ในด้านต่าง ๆ ทั้งการส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับ 5 รัฐในเขตอาณา และการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนไทย

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พร้อมด้วยครอบครัว และประชาชนชาวไทย ประมาณ 40 คน ร่วมตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

จากนั้น กงสุลใหญ่ ฯเปิดกรวยเครื่องราชสักการะ และนำหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พร้อมด้วยครอบครัว และประชาชนชาวไทย กล่าวอาศิรวาทถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อถวายความจงรักภักดี

จากนั้น กงสุลใหญ่ ฯ และผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมลงนามถวายพระพร

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยคณะกงสุลใหญ่จากประเทศอาเซียน 6 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์ เวียดนาม  และ กสม. เมียนมาได้เข้าพบหารือกับนาย Markus Dorn รองหัวหน้าฝ่ายพิธีรัฐเฮสเซิน และนาง Elke Gross ที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศรัฐเฮสเซิน เพื่อแสวงหาลู่ทางการขยายความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัฐเฮสเซินเพื่อการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในหมู่ประชาชนชาวเยอรมัน ในฐานะที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี 2562

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต มอบหมายให้ ดร. ตรีเทพ นพคุณ กงสุล เข้าร่วมการหารือระหว่าง ดร ชุมพล เที่ยงธรรม ประธานกรรมการที่ปรึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  นายสมยศ วิริยะธรางกูร Executive Specialist, International Networking บมจ. CP All และ ดร. Christina Seeberg-Elverfeldt, Senior Policy Officer, Division 310-Policy issues of Development Cooperation with Asia, Federal Ministry for Economic Cooperation and Development เกี่ยวกับโอกาสในการขยายความร่วมมือด้านการศึกษาและสาธารณสุขระหว่างไทยและเยอรมนี

 

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 62 นายพงศธร จุฑาสมิต รองกงสุลใหญ่ เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานทำบุญครบรอบ 5 ปี และสรงน้ำพระธาตุดอยสุเทพจำลอง ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เยอรมนี เมือง Hilchenbach

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เข้าร่วมการนิเทศและติดตามการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยของโรงเรียนกอไก่ เพื่อเด็กไทยในเยอรมัน ร่วมกับนายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) พันเอก นนทวัฒน์ จันทร์ทอง ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แทนสำนักงาน กศน. และคณะครูโรงเรียนกอไก่ ฯ ณ โรงเรียนกอไก่เพื่อเด็กไทยในเยอรมัน นครดึสเซลดอร์ฟ นอกจา...กนี้ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 กงสุลใหญ่ ฯ ยังได้เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรและกล่าวแสดงความยินดีแก่นักเรียนจำนวน 82 รายซึ่งเรียนจบหลักสูตรภาษาไทย 30 ชั่วโมง ของโรงเรียนกอไก่ ฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมของหอสมุด Gerhart-Hauptmann-Haus นครดึสเซลดอร์ฟ

ทั้งนี้ โรงเรียนกอไก่ ฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์การเรียน กศน. ของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2559 เปิดการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับเยาวชนไทยจำนวน 5 ระดับชั้น ห้องเรียนนาฏศิลป์สำหรับเยาวชนไทยที่สนใจ รวมทั้งห้องเรียนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ และห้องเรียนภาษาเยอรมันสำหรับชาวไทยด้วย โดยสถานกงสุลใหญ่ ฯ ได้ร่วมให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยแก่โรงเรียนกอไก่ ฯ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยที่เติบโตในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและภูมิใจกับภาษาและวัฒนธรรมไทย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนไทยในสหพันธ์ ฯ ได้อีกด้วย

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ดร.รัชนี วัฒนวิศิษฏพร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการลงทุน นครแฟรงก์เฟิร์ต และ ดร.ตรีเทพ นพคุณ กงสุล ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เข้าร่วมการอภิปรายหัวข้อ “โอกาสในการลงทุนของประเทศไทย” ในงาน AVRIO ADVOCATI Conference ซึ่งเป็นการประชุมประจำปีของเครือข่ายการรวมตัวของสำนักงานทนายความจำนวน 45 แห่งจาก 40 ประเทศ โดยจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 น.ส. พรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ไปจัดบริการกงสุลสัญจรครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ที่วัดป่าอสิญาโณ คาสเซิล รัฐเฮสเซิน เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทาง งานนิติกรณ์ และให้คำปรึกษาด้านกงสุลแก่คนไทยที่พำนักในเขตรัฐเฮสเซินและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางจำนวน 50 รายและงานนิติกรณ์ จำนวน 10 ราย รวมทั้งมีผู้มาขอรับคำปรึกษางานด้านกงสุลอีกจำนวนประมาณ 10 ราย
นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ ฯ ยังได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,058.93 ยูโร สำหรับการดำเนินกิจกรรมของสมาคมวัดป่าอสิญาโณ คาสเซิล และได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาพร้อมกับ ชุมชนไทยซึ่งมาร่วมงานจำนวนประมาณ 50 คนด้วย
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถานกงสุลใหญ่ ฯ ขอขอบคุณวัดป่าอสิญาโน คาสเซิล คณะกรรมการสมาคมวัดป่าอสิญาโณ คาสเซิล รวมทั้งจิตอาสาทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ซึ่งจัดพร้อมกับพระราชพิธีในประเทศไทย โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและคู่สมรส รวมทั้งประชาชนชาวไทย จำนวนประมาณ 50 คน เข้าร่วมพิธีถวายพระพร โดยรับชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระพรชัยมงคลจากประเทศไทย และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียงกัน

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดกิจกรรมสวดมนต์ ทำบุญ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เยอรมนี โดยมีนางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธาน และมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สถานกงสุลใหญ่ ฯ และทีมประเทศไทย ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จิตอาสา และชุมชนชาวไทย เขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ฯ มาร่วมงานประมาณ 150 คน

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เข้าพบหารือกับนาย Holger Menzel นายกเทศมนตรีเมือง Hilchenbach เพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับเมือง Hilchenbach ตลอดจนกล่าวขอบคุณเมืองที่ได้ให้ความร่วมมือในการเตรียมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ ทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ โดย กสญ. ได้ใช้โอกาสนี้กล่าวขอบคุณทางการเมือง Hilchenbach ที่ได้ดูแลวัดพระธาตุดอยสุเทพ เยอรมนี ที่ตั้งอยู่ที่เมือง Hilchenbach มาเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา พร้อมกล่าวเชิญชวนให้นายกเทศมนตรีหรือผู้แทนเข้าร่วมงาน

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562” ของวัดพุทธสามัคคี ดึสเซลดอร์ฟ ซึ่งจัดขึ้นที่ Atrium Festhalle เมือง Ratingen รัฐนอร์ดไรน์-เวสต์ฟาเลิน โดยมีชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 300 คน ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การทำบุญตักบาตร การแสดงนาฏศิลป์ของนักเรียนภาษาไทยจากโรงเรียน ก.ไก่ เพื่อเด็กไทย การประกวดหนูน้อยสงกรานต์และการจำหน่ายอาหารไทย 4 ภาค

กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้กล่าวในช่วงพิธีเปิดงานขอบคุณคณะกรรมการวัด และคนไทยที่เข้าร่วมงานที่ร่วมกันสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย ซึ่งเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของไทย และได้ใช้โอกาสดังกล่าวเชิญชวนชุมชนชาวไทยเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ เมือง Hilchenbach เวลา 10.00 น. และเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เวลา 10.30 น. ด้วย

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 นายพงศธร จุฑาสมิต รองกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เข้าร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2562 เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทยและเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย และในโอกาสเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดตรีเทพนาคราช เมือง Scheidt เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและชุมชนไทยในละแวกใกล้เคียง

 ประกาศล่าสุด:

@ ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุลชั่วคราว

@ ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ

@ ประกาศเรื่อง ลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563

@ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563

@ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563

@ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ

@ ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมฝึกวิชาชีพ

@ ประกาศการปรับอัตราค่าธรรมเนียมด้านกงสุล จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

@ ข่าวสารนิเทศ ไทยกับสหภาพยุโรปยกระดับความเป็นหุ้นส่วนในการต่อต้านประมง IUU

เชิญชวนดาวน์โหลดหนังสือที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน ๔ เล่ม จัดทำโดย กระทรวงวัฒนธรรม

@ ขอเชิญชาวไทยร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคล "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก"

@ ใบสมัครงาน

@ ข่าวสารนิเทศ ไทยร่วมกับตำรวจสากลจับกุมเรือประมงผิดกฏหมาย

 

ประกาศ