สำรองนัดหมาย อี-พาสปอร์ต

ตรวจลงตราเข้าประเทศไทย (วีซ่า)

แบบฟอร์มคำร้อง

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน โครงการแนะนำติดตามการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่เยาวชนไทยและชาวต่างชาติผู้สนใจ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคม Thailand Freunde Paderborn e.V. ณ เมืองพาเดอร์บอร์น รัฐนอร์ดไรน์-เวสฟาเลิน

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และสมาชิกทีมประเทศไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เข้าเยี่ยมชมธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครแฟรงก์เฟิร์ต ทั้งนี้ ธนาคารกลางยุโรปเป็นธนาคารกลางในการกำหนดนโยบายทางการเงินของ 19 ประเทศในเขตสหภาพยุโรปที่ใช้เงินสกุลยูโร โดยเฉพาะการรักษามูลค่าและเสถียรภาพของสกุลเงินยูโร รวมทั้งรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ำโดยไม่เกินร้อยละ 2 หรือใกล้เคียง

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 61 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้ต้อนรับคณะผู้แทนสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) และผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง” รุ่นที่ 5 จำนวน 30 คน ซึ่งเดินทางมาสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับ Frankfurt Fintech Ecosystem โดยมีนาย Felix Schefka ผู้ก่อตั้งบริษัท Fintech FFM นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นผู้บรรยาย จากนั้นคณะได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งประกอบด้วยแผนกตรวจลงตรา แผนกนิติกรณ์ แผนกหนังสือเดินทาง และแผนกทะเบียนราษฎร์ ซึ่งเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์ของกรมการปกครอง        กระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยทีมประเทศไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต เข้าเยี่ยมชมตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน (Deutsche Börse AG) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครแฟรงก์เฟิร์ต ตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของยุโรป         และมีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ 10 ของโลก มีจำนวนหุ้นให้นักลงทุนสามารถทำการซื้อขายได้ประมาณ 10,300 หุ้น โดยดัชนีซื้อขายที่สำคัญ คือ DAX (Deutscher Aktienindex) และมีมูลค่ารวมของทั้งตลาดประมาณ 1,188 พันล้านยูโร ปัจจุบันนักลงทุนประมาณร้อยละ 97 ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์เยอรมันมีพนักงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,300 คน ประจำอยู่ตามสาขาต่างๆ ทั่วโลกอาทิ โตเกียว ฮ่องกง สิงคโปร์ และซิดนีย์ ในจำนวนนี้เป็นพนักงานด้าน IT ประมาณ 3,000 คน และมีพนักงานประจำนครแฟรงก์เฟิร์ตประมาณ 2,000 คน  

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 10.00- 11. 30 น นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้ต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวของนครแฟรงก์เฟิร์ต ภารกิจและความรับผิดชอบของสถานกงสุลใหญ่ฯ 
ในการดูแลและคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านระบบการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางการเยอรมนี ระบบการศึกษา ระบบการประกันสุขภาพ และสวัสดิการ กับคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 5 จำนวน 40 คน ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2561 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ได้เดินทางไปประเทศไทยตามคำเชิญของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ซึ่งนำคณะนักลงทุนจากเยอรมนีไปเข้าร่วมการสัมมนา “Thailand Taking Off to New Heights” พร้อมลงสำรวจพื้นที่ EEC พร้อมกับนักลงทุน และสื่อมวลชนจากประเทศต่างๆ ประมาณ 300 คน ในระหว่างการสัมมนา “Thailand Taking Off to New Heights” ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ได้รับฟังข้อมูลจาก นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลประกอบด้วย นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายพิเชษ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม โดยรัฐบาลได้ประกาศถึงความพร้อม และทิศทางการส่งเสริมการลงทุน มาตรการขับเคลื่อนภาคเอกชน และ พรบ. อีอีซี เพื่อมุ่งพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร เพื่อบริการงานด้านกงสุลแก่ประชาชนชาวไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เช่น การรับคำร้องทำหนังสือเดินทาง และงานนิติกรณ์ โดยมีผู้ติดต่อขอรับบริการร่วม 200 คน ณ วัดธรรมนิวาส เมืองเอชไวเลอร์ รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 นายพินเทพ เทวกุล กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้นำคณะข้าราชการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิกมาร่วมประชุมกับนางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และทีมประเทศไทย ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ซึ่งประกอบไปด้วย สำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ สำนักงาน BOI การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาขน) ประจำนคร           แฟรงก์เฟิร์ต ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้จักคุ้นเคย รวมถึงการหารือแผนงานของแต่ละสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2561 และ 2562 เพื่อประโยชน์ในการวางแผนงานร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินการของทุกสำนักงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และคณะได้เดินทางเยือนสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 เพื่อดูงาน ณ ศูนย์ฝึกทักษะด้านวิชาชีพเมือง Aachen (Berufsbildungs und Gewerbefrderungseinrichtung Aachen) โดยมีนางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้ร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ ฯ กับคณะ รองนายกรัฐมนตรี ฯ และคณะมีวัตถุประสงค์ในการเยือนสหพันธ์ ฯ ในครั้งนี้เพื่อนำความรู้ที่ได้กลับไปปรับปรุงและพัฒนาระบบการเรียนการสอนของสถาบันอาชีวะศึกษาของไทยให้ดีขึ้นและได้มาตรฐานสากล โดยในการเยี่ยมชมศูนย์ ฯ นาย Karl Winkels, Chairman of the Board, Foundation for Cooperation in Vocational Education and Training (Stichting Europ?isches Bildungswerk) นาย Thomas Hintz, ประธานกรรมการบริหารด้านการต่างประเทศของศูนย์ ฯ และนาง Nicole Tomys รองประธานคณะกรรมการบริหารของศูนย์ ฯ ได้ร่วมต้อนรับคณะและบรรยายสรุปเกี่ยวการดำเนินงานของศูนย์ ฯ ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความสำคัญในการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพให้แก่ชาวเยอรมันและชาวต่างชาติที่ประสงค์ที่จะประกอบวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ ในเยอรมนี รวมทั้งพาคณะเยี่ยมชมห้องปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ และพบปะหารือกับผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม ในปี 2560 มีคณะอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญชาวไทย 2 รุ่น จำนวน 20 คนเดินทางมาฝึกอบรมในวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ที่ศูนย์ ฯ โดยมุ่งเน้นการฝึกอบรมในลักษณะการฝึกผู้สอน (train the trainers) และในขณะนี้มีคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญชาวไทย รุ่นที่ 3 จำนวน 19 คนเข้ารับการฝึกอบรมที่ศูนย์ฯ

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองปีใหม่ ที่นาย Volker Bouffier นายกรัฐมนตรีรัฐเฮสเซินได้จัดขึ้น นายกรัฐมนตรี Bouffier ได้กล่าวอวยพรปีใหม่คณะกงสุล พร้อมทั้งกล่าวถึงความสำคัญของผู้แทนคณะกงสุลใหญ่ต่างประเทศ ในรัฐเฮสเซิน ว่ามีบทบาทในการขยายความสัมพันธ์ในทุก ๆ ด้านระหว่างประเทศของตนกับรัฐเฮสเซิน นอกจากนี้นายกรัฐมนตรี Bouffier ได้เน้นย้ำการมีปฏิสัมพันธ์ ระดับประชาชนสู่ประชาชนผ่านการเรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าใจกันได้อย่างแน่นแฟ้นมากขึ้น

 

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 61 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียน กอ ไก่ ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนภาษาไทยให้แก่ เด็กและเยาวชนไทยที่เติบโตในเยอรมนี ตั้งอยู่ที่เมืองดึสเซลดอร์ฟ รัฐนอร์ดไรน์-เวสฟาเลิน ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวขอบคุณครูผู้สอนที่ได้เป็นจิตอาสาและเสียสละเวลาเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย รวมทั้งย้ำให้เยาวชนไทยสนใจเรียนภาษาไทย ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสการทำงานในอนาคตเพิ่มเติม รวมทั้งมี ความภาคภูมิใจที่ไทยมีภาษาเป็นของตนเองมากกว่า 700 ปี หลังจากนั้นกงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนในแต่ละระดับชั้นเรียนจำนวนประมาณ 40 คน และได้มอบอุปกรณ์เครื่องเขียนสำหรับใช้ประโยชน์สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยต่อไปด้วย ทั้งนี้ โรงเรียน กอ ไก่    ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 ปัจจุบันมีครูสอนภาษาไทยและเจ้าหน้าที่รวมจำนวน 12 คน มีนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนไทยที่เติบโตในเยอรมนีประมาณ 60 คน โดยเปิดการเรียนการสอนทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.30-11.30 น.

 ประกาศล่าสุด:

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ตำแหน่งล่าม

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถตู้ 1 คัน

ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนังงานประสานงานทั่วไป ฝ่ายการลงทุน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เรื่อง ข้อพึงระวังสำหรับการท่องเที่ยว

กงสุลสัญจร ครั้งที่ 2 ณ เมืองซาร์บรึคเคิน รัฐซาร์ลันด์