สำรองนัดหมาย อี-พาสปอร์ต

ตรวจลงตราเข้าประเทศไทย (วีซ่า)

แบบฟอร์มคำร้อง

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้ไปร่วมงานทำบุญครบรอบ 5 ปี วัดพุทธนันทารามและทอดผ้าป่าสามัคคี ที่สมาคมวัดพุทธนันทาราม, Brückenstr. 7, 74921 Helmstadt - Bargen

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้มอบหมายให้นายมนัสวีร์ ตัญญูไพบูลย์ กงสุล เป็นผู้แทนกงสุลใหญ่ เดินทางไปร่วมงานทำบุญวันวิสาขบูชาที่สมาคมศิษย์วัดท่าซุง (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ) Hasengartenstraße 22 เมือง Wiesbaden

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้มอบหมายให้นายมนัสวีร์ ตัญญูไพบูลย์ กงสุล เป็นผู้แทนกงสุลใหญ่ เดินทางไปร่วมงานพบปะครอบครัวของสมาคม Eltern-Kind-Brücke e.V. ที่โรงเรียน Fröbelschule เมือง Heidelberg 
สมาคม Eltern-Kind-Brücke e.V. เป็นสมาคมที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องการรับเด็กต่างชาติเป็นบุตรบุญธรรมให้กับครอบครัวในประเทศเยอรมนี ซึ่งตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมขึ้นมานั้น มีเด็กไทยอยู่ในความดูแลทั้งหมด 175 คน

 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เดินทางไปร่วมพิธีเปิดงานอบรมสัมมนาหัวข้อ “ลดช่องว่างระหว่างบิดา มารดา และบุตร” ของชมรมสื่อสัมพันธ์คนไทยในยุโรป เครือข่ายสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ โรงแรม Best Western Plus Steubenhof เมืองมันน์ไฮม์ การจัดอมรมสัมมนาในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนไทยในต่างแดน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม และทักษะในด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการช่วยเหลือคนไทย นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมสำหรับบิดามารดาชาวไทยและชาวต่างชาติ และบุตรที่เป็นเยาวชนไทย กิจกรรมค่ายครอบครัว ให้เรียนรู้ภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านครอบครัวมาสอนเทคนิคและแนะนำให้บิดามารดาได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพื่อประสานความสัมพันธ์ที่ดีในการใช้ชีวิตร่วมกันทำให้ครอบครัวมีความสุข มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 70 คน

เมื่อวันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2561 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้นำผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของเมืองบาดฮอมบวร์ก ไปสำรวจและประเมินสภาพความเสียหายของศาลาไทย (Thai Pavillon) จำนวน 2 หลัง ซึ่งตั้งอยู่ภายใน Kurpark เมืองบาดฮอมบวร์ก ซึ่งชำรุดทรุดโทรมด้วยสภาพภูมิอากาศและตามกาลเวลา เพื่อวางแผนบูรณะซ่อมแซมศาลาไทยทั้งสองหลังในโอกาสต่อไป
ศาลาไทยทั้งสองหลังถือเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับเยอรมนี โดยศาลาไทยหลังที่ 1 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2450 เพื่อพระราชทานเป็นที่ระลึกแก่เมืองบาดฮอมบวร์ก ภายหลังจากการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 และสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2457 ส่วนศาลาไทยหลังที่ 2 รัฐบาลไทยได้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 เพื่อมอบให้แก่รัฐบาลเยอรมนีในวาระครบรอบ 100 ปี การเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองบาดฮอมบวร์กของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้ให้การต้อนรับนางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง รองอธิบดีกรมการกงสุล และคณะเจ้าหน้าที่ ซึ่งเดินทางมาประสานนโยบายแผนงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินภารกิจงานกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยคณะฯ ได้ถือโอกาสนี้พบปะและให้ความรู้เกี่ยวกับงานกงสุลให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วย

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้มอบหมายให้นายตรีเทพ นพคุณ กงสุล เป็นผู้แทนกงสุลใหญ่ เดินทางไปเป็นประธานในพิธีปิดทองและพุทธาภิเษกพระพุทธมหามงคลสุนีย์นิมิต พระประธานในพระอุโบสถวัดเจริญธรรม เมือง Lügde ซึ่งมีพระครูวิบูลย์ปริยัตยาภรณ์ เป็นเจ้าอาวาส มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร เพื่อบริการงานด้านกงสุลแก่ประชาชนชาวไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เช่น การรับคำร้องทำหนังสือเดินทาง และงานนิติกรณ์ โดยมีผู้ติดต่อขอรับบริการร่วม 140 คน ณ Bürgerwache (Siegfriedsplatz), Rolandstraße 16, 33615 Bielefeld

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับโรงเรียนนานาชาติ Metropolitan School Frankfurt (MSF) จัดกิจกรรมการสาธิตทางวัฒนธรรมให้แก่คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของ MSF จำนวนทั้งสิ้น 97 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำให้เยาวชนรู้จักประเทศไทย เผยแพร่วัฒนธรรมไทย สร้างความประทับใจและส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับความเป็นไทย (Thainess) รวมทั้งเป็นโอกาสสร้างเสริมประสบการณ์ความเป็นพหุสังคมให้แก่เด็กชาวเยอรมันและชาวต่างชาติในนครแฟรงก์เฟิร์ตและพื้นที่ใกล้เคียง
กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การแสดงรำไทยและสอนรำไทย การสาธิตวาดผ้าบาติก วาดร่มและ สานปลาตะเพียน จากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจและสนุกสนานกับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดขึ้นในนครแฟรงก์เฟิร์ต ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2561 ภายใต้การดำเนินโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในภูมิภาคยุโรปประจำปี 2561 ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศดำเนินโครงการร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมตลอดช่วงเดือนพฤษภาคม 2561

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้พบกับนาย Mark Speich ปลัดกระทรวงดูแลกิจการภายใน ยุโรป ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสื่อ รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ อาคารฝ่ายพิธีประจำรัฐ เมืองดึซเซลดอร์ฟ โดยได้หารือเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน โดยเฉพาะในการพัฒนาการศึกษา การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการส่งเสริมการค้าและการลงทุน

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร เพื่อบริการงานด้านกงสุลแก่ประชาชนชาวไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เช่น การรับคำร้องทำหนังสือเดินทาง และงานนิติกรณ์ โดยมีผู้ติดต่อขอรับบริการร่วม 120 คน ณ Halle O.Häfele GbR,Quellen Str.33 เมือง Saarbrücke

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้มอบเงินจำนวน 50,000 บาท ให้แก่ โรงเรียน กอ ไก่ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินการของโรงเรียน ภายใต้งบประมาณอุดหนุนสมาคม องค์กรท้องถิ่น กลุ่มคนไทยในต่างประเทศที่ช่วยเหลืองานกงสุล ปี 2561
 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้ต้อนรับและร่วมประชุมหารือกับ นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ซึ่งเดินทางมาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อติดตามและประเมินผลนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ ฯ ได้เชิญผู้แทนจากสมาพันธ์ครูสอนภาษาไทยและโรงเรียน กอ ไก่ เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อแสดงข้อคิดเห็น และเสนอแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในสหพันธ์ ฯ รวมทั้งการขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการด้วย

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต หัวหน้าส่วนราชการทีมประเทศไทย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมครอบครัว ได้ร่วมทำบุญเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2561 โดยได้นิมนต์พระไทยจากวัดพุทธปียวราราม วัดโพธิธรรม และวัดหลวงพ่อใสในเขตนครแฟรงก์เฟิร์ต จำนวน 5 รูปเข้าร่วมพิธี

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน โครงการแนะนำติดตามการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่เยาวชนไทยและชาวต่างชาติผู้สนใจ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคม Thailand Freunde Paderborn e.V. ณ เมืองพาเดอร์บอร์น รัฐนอร์ดไรน์-เวสฟาเลิน

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และสมาชิกทีมประเทศไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เข้าเยี่ยมชมธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครแฟรงก์เฟิร์ต ทั้งนี้ ธนาคารกลางยุโรปเป็นธนาคารกลางในการกำหนดนโยบายทางการเงินของ 19 ประเทศในเขตสหภาพยุโรปที่ใช้เงินสกุลยูโร โดยเฉพาะการรักษามูลค่าและเสถียรภาพของสกุลเงินยูโร รวมทั้งรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ำโดยไม่เกินร้อยละ 2 หรือใกล้เคียง

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 61 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้ต้อนรับคณะผู้แทนสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) และผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง” รุ่นที่ 5 จำนวน 30 คน ซึ่งเดินทางมาสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับ Frankfurt Fintech Ecosystem โดยมีนาย Felix Schefka ผู้ก่อตั้งบริษัท Fintech FFM นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นผู้บรรยาย จากนั้นคณะได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งประกอบด้วยแผนกตรวจลงตรา แผนกนิติกรณ์ แผนกหนังสือเดินทาง และแผนกทะเบียนราษฎร์ ซึ่งเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์ของกรมการปกครอง        กระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยทีมประเทศไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต เข้าเยี่ยมชมตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน (Deutsche Börse AG) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครแฟรงก์เฟิร์ต ตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของยุโรป         และมีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ 10 ของโลก มีจำนวนหุ้นให้นักลงทุนสามารถทำการซื้อขายได้ประมาณ 10,300 หุ้น โดยดัชนีซื้อขายที่สำคัญ คือ DAX (Deutscher Aktienindex) และมีมูลค่ารวมของทั้งตลาดประมาณ 1,188 พันล้านยูโร ปัจจุบันนักลงทุนประมาณร้อยละ 97 ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์เยอรมันมีพนักงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,300 คน ประจำอยู่ตามสาขาต่างๆ ทั่วโลกอาทิ โตเกียว ฮ่องกง สิงคโปร์ และซิดนีย์ ในจำนวนนี้เป็นพนักงานด้าน IT ประมาณ 3,000 คน และมีพนักงานประจำนครแฟรงก์เฟิร์ตประมาณ 2,000 คน  

 ประกาศล่าสุด:

กงสุลสัญจร ครั้งที่ 3 ณ เมือง Bielefeld รัฐ Nordrhein-Westfalen

รัฐนอร์ดไรน์-เวสต์ฟาเลิน จัดประกวดโครงการด้านนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายอย่างยังยืนและสาธารณะประโยชน์ โดยมีรางวัลสนับสนุนสูงสุด 5,000 ยูโร

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสอนทำอาหารไทย ในงานเทศกาลไทย ณ Brunnenallee bad homburg ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ตำแหน่งล่าม

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถตู้ 1 คัน

ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนังงานประสานงานทั่วไป ฝ่ายการลงทุน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

ประกาศ