วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและวัน Corpus Christi, Her Majesty Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana's Birthday and Corpus Christi

«