สถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดบริการทำหนังสือเดินทางกรณีพิเศษ

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางเป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางที่หมดอายุแล้ว และมีความจำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางเล่มใหม่ โดยมีผู้เข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 40 ราย
ทั้งนี้ โดยที่มีผู้ที่สำรองนัดหมายขอทำหนังสือเดินทางที่เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ ล่วงหน้าครบจำนวนแล้ว และยังคงมีผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางอีกเป็นจำนวนมาก ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงจะพิจารณาเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางเป็นกรณีพิเศษเป็นระยะ ๆ
โดยจะประกาศให้ทราบต่อไป

«