หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-พาสปอร์ต)

 • ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-พาสปอร์ต)
 • การนัดหมายทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
 • การเตรียมเอกสารล่วงหน้า:
  1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ใหญ่
  2. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้เยาว์ (อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์)
  3. กรณีพิเศษอื่น ๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-พาสปอร์ต)

ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-พาสปอร์ต)

 • ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2548 เป็นต้นมา สถานกงสุลใหญ่ ฯ ได้เข้าสู่ระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-พาสปอร์ต) หากหนังสือเดินทางของท่านเคยต่ออายุมาแล้วครั้งหนึ่งและใช้งานมาครบ 10 ปีแล้ว ท่านต้องมายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-พาสปอร์ต) ด้วยตัวเอง โดยต้องสำรองนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้าที่เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต (เข้าสู่ระบบสำรองนัดหมายล่วงหน้าสำหรับหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-พาสปอร์ต))
 • หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-พาสปอร์ต) มีอายุใช้งาน 5 ปี หรือ 10 ปี เท่านั้น ไม่สามารถต่ออายุได้ ต้องทำเล่มใหม่เท่านั้น
 • ควรติดต่อทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์เล่มใหม่ล่วงหน้าภายใน 6 เดือน ก่อนหนังสือเดินทางเล่มเดิมหมดอายุ
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ต่อไปนี้

069-69 86 8 214 - จันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 14.30-16.30 น.
069-69 86 8 215 - จันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 14.30-16.30 น.

 

ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดให้บริการ
รับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอายุการใช้งาน 10 ปี

ค่าธรรมเนียม

ค่าหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อายุการใช้งาน 5 ปี) 35 ยูโร
ค่าหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อายุการใช้งาน 10 ปี) 50 ยูโร
ค่านิติกรณ์หนังสือเดินทาง 5 ยูโร

การนัดหมายทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์


การเตรียมเอกสารล่วงหน้า:หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ใหญ่เอกสารประกอบการยื่นขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ผู้ใหญ่ในวันนัดหมายมีดังนี้

กรณีประสงค์จะใช้ชื่อ-นามสกุลเดิมในหนังสือเดินทางเล่มใหม่

 • คำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 แผ่น กรอกข้อความให้ครบทุกช่อง
 • หนังสือยืนยันความถูกต้องของข้อมูลหนังสือเดินทาง 1 แผ่น
 • หนังสือเดินทางตัวจริง 
 • บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริง ซึ่งยังไม่หมดอายุ 
  • กรณีบัตรหมดอายุ/ชำรุด/สูญหาย ให้แจ้งขอทำบัตรใหม่ได้ที่หมายเลข 069 69 868 205 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 14.30 – 16.30 น.)
  • กรณีผู้ที่ยังไม่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชน สถานกงสุลใหญ่ฯ จะพิจารณาออกหนังสือเดินทางฉุกเฉิน อายุการใช้งาน 1 ปีเพื่อให้เดินทางกลับไปทำบัตรประชาชนใบแรกที่ประเทศไทยก่อน จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
 • ใบแสดงถิ่นที่อยู่ หรือ บัตร Aufenthaltstitel หรือ บัตรประจำตัวของเยอรมนี
 • ซองเขียนที่อยู่ถึงตัวท่านเองและติดแสตมป์ 4.25 ยูโร เพื่อส่งหนังสือเดินทางกลับคืนให้ท่าน และเพื่อป้องกันไม่ให้เอกสารได้รับความเสียหายระหว่างทางไปรษณีย์ ขอแนะนำให้ใช้ซองที่มีพลาสติกกันกระแทกขนาด เอ 5
 • ทั้งนี้เจ้าหน้าที่อาจเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

กรณีประสงค์จะใช้ชื่อ-นามสกุลใหม่(หลังสมรส)ในหนังสือเดินทางเล่มใหม่

 • สำเนาทะเบียนสมรสและสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลมาประกอบคำร้อง
 • คำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 แผ่น กรอกข้อความให้ครบทุกช่อง
 • หนังสือยืนยันความถูกต้องของข้อมูลหนังสือเดินทาง 1 แผ่น
 • หนังสือเดินทางตัวจริง 
 • บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริง ซึ่งได้เปลี่ยนนามสกุลใหม่แล้ว และยังไม่หมดอายุ
 • ใบแสดงถิ่นที่อยู่ หรือ บัตร Aufenthaltstitel หรือ บัตรประจำตัวของเยอรมนี
 • ซองเขียนที่อยู่ถึงตัวท่านเองและติดแสตมป์ 4.25 ยูโร เพื่อส่งหนังสือเดินทางกลับคืนให้ท่าน และเพื่อป้องกันไม่ให้เอกสารได้รับความเสียหายระหว่างทางไปรษณีย์ ขอแนะนำให้ใช้ซองที่มีพลาสติกกันกระแทกขนาด เอ 5
 • ทั้งนี้เจ้าหน้าที่อาจเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

***ในกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหายหรือถูกขโมย ต้องแสดงใบแจ้งหนังสือเดินทางหาย หรือ ใบแจ้งความหนังสือเดินทางถูกขโมยเพิ่มเติม พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางที่หายหรือถูกขโมย และกรอก“บันทึกสอบสวนประกอบคำร้องหนังสือเดินทางหาย” 1 ชุด


หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้เยาว์ (อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์)

เอกสารประกอบการยื่นขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้เยาว์ในวันนัดหมายมีดังนี้

 • ต้องกรอกคำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 แผ่น กรอกข้อความให้ครบทุกช่อง
 • หนังสือเดินทางตัวจริง 
 • สำเนาสูติบัตรไทย 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านไทยที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก 1 ชุด (ลูกพ่อแม่ไทย และ ลูกครึ่งที่เกิดในต่างประเทศต้องมีทะเบียนบ้านไทย)
 • บัตรประชาชนไทยตัวจริง ซึ่งยังไม่หมดอายุ (ในกรณีไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริง สามารถนำสำเนาบัตรประชาชนมาใช้ประกอบการยื่นคำร้องได้)
 • สำเนาใบแสดงสิทธิปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว (ปค. 14) หรือบันทึกการหย่าที่ระบุว่ามีอำนาจปกครองบุตร จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) ของผู้ยื่นคำร้อง และบิดา มารดา(กรณีมารดาเปลี่ยนนามสกุลตามสามีใหม่ต้องแนบทะเบียนสมรสด้วย)
 • บิดามารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมาลงนามในสัญญายินยอมของคำร้องหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย
 • ใบแสดงถิ่นที่อยู่ หรือ บัตร Aufenthaltstitel หรือ บัตรประจำตัวของเยอรมนี
 • ผู้เยาว์อายุ 7 - 20 ปี หากยังไม่มีบัตรประชาชน จะต้องนำหนังสือรับรองการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) จากสถานศึกษาในเยอรมนีประกอบการทำหนังสือเดินทาง
 • ซองเขียนที่อยู่ถึงตัวท่านเองและติดแสตมป์ 4.25 ยูโร เพื่อส่งหนังสือเดินทางกลับคืนให้ท่าน และเพื่อป้องกันไม่ให้เอกสารได้รับความเสียหายระหว่างทางไปรษณีย์ ขอแนะนำให้ใช้ซองที่มีพลาสติกกันกระแทกขนาด เอ 5
 • ในกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหายหรือถูกขโมย ต้องแสดงใบแจ้งหนังสือเดินทางหาย หรือ ใบแจ้งความหนังสือเดินทางถูกขโมยเพิ่มเติม พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางที่หายหรือถูกขโมย และกรอก“บันทึกสอบสวนประกอบคำร้องหนังสือเดินทางหาย” 1 ชุด
 • เจ้าหน้าที่อาจเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น
 • กรณีผู้เยาว์อยู่ในความปกครองของหน่วยงานราชการเยอรมัน ต้องดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
  • ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานนั้นๆ ระบุชื่อผู้ปกครองหรือหน่วยงานนั้นๆ แปลเป็นภาษาไทย โดยคำแปลต้องได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือ สถานกงสุลใหญ่ไทย มาก่อน
  • เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการนั้นๆ ต้องแสดงบัตรประจำตัวพนักงานที่มีอายุใช้งานอยู่ และยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประกอบคำร้อง 1 ชุด
  • หากมีหนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เยอรมันเป็นผู้ปกครองโดยชอบตามกฎหมาย ต้องแปลหนังสือแต่งตั้งเป็นภาษาไทย และคำแปลต้องได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือ สถานกงสุลใหญ่ไทย มาก่อน
  • ผู้ปกครองโดยชอบตามกฎหมาย (เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการเยอรมัน) ต้องมาลงนามในคำร้องในวันที่มายื่นขอหนังสือเดินทาง

กรณีพิเศษอื่น ๆ

 • ในกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหายหรือถูกขโมย ต้องแสดงใบแจ้งหนังสือเดินทางหาย หรือ ใบแจ้งความหนังสือเดินทางถูกขโมยเพิ่มเติม พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางที่หายหรือถูกขโมย และกรอก“บันทึกสอบสวนประกอบคำร้องหนังสือเดินทางหาย” 1 ชุด
 • กรณีนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ถือหนังสือเดินทางระบบเดิม ยกเว้นค่าธรรมเนียมหมวด G เมื่อมายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต้องขอหนังสือรับรองจากสำนักงาน ก.พ. กรุงลอนดอน มาแสดง เนื่องจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ประสานงานกับสำนักงาน ก.พ. กรุงลอนดอน แล้ว และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยจะไม่ได้รับการยกเว้นการเสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด
 • กรณีข้าราชการลาศึกษาต่อ หากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยไม่แจ้งรายชื่อให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบ ขอให้ติดต่อขอหนังสือรับรองจากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยมาแสดงด้วยทุกครั้ง และต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตามประกาศของสถานกงสุลใหญ่ฯ
 • กรณีเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา ต้องแสดงหนังสืออนุมัติของพระเถรสมาคมเพิ่มเติม อายุหนังสืออนุมัติต้องไม่เกิน 3 เดือน
 • กรณีที่ต้องการมีคำนำหน้านามนอกเหนือไปจาก (1) นาย (2) นาง (3) นางสาว (4) เด็กหญิง (5) เด็กชาย เช่น ศาสตราจารย์ รองศาสตรจารย์ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. ฯลฯ ขอให้แสดงสำเนาหลักฐานการได้รับตำแหน่ง หรือบรรดาศักดิ์ดังกล่าวประกอบด้วย 1 ชุดทุกครั้ง และขอให้หารือกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องหนังสือเดินทางก่อนทุกครั้งเมื่อติดต่อนัดหมายก่อนยื่นคำร้อง เพื่อหารือกับกระทรวงการต่างประเทศเป็นรายกรณีไป
 • กรณีที่การเปลี่ยนชื่อตัว หรือ นามสกุล ทุกกรณี (เปลี่ยนหลังสมรส/หลังหย่า/หลังสามีเสียชีวิต/หลังจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม/ตามมารดา) จะต้องมีหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงประกอบทุกครั้ง และการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุลที่สมบูรณ์ สามารถพิจารณาจากทะเบียนบ้านไทย หากการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลสมบูรณ์ ในทะเบียนบ้านไทยจะต้องปรากฏชื่อ หรือ นามสกุล ตามที่แจ้งแก้ไขไว้ และหนังสือเดินทางจะผลิตตามชื่อและนามสกุลที่ปรากฏในทะเบียนบ้านไทย ทั้งนี้ รวมถึงกรณีบุตรบุญธรรม แม้ว่าจะได้มีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมตามกฎหมายไทยแล้วก็ตาม ก็จะต้องดำเนินการแก้ไขชื่อ/นามสกุล เช่นกัน หากว่ายังมิได้ดำเนินการแก้ไขในทะเบียนบ้านไทยให้เรียบร้อย ชื่อและนามสกุลขอฃบุตรบุญธรรมก็จะยังคงเดิม
 • เจ้าหน้าที่อาจเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น