การรับรองเอกสาร/รับรองสัญญาจ้างงาน

ก. ชนิดของการรับรองเอกสาร

 1. การรับรองใบสำคัญเยอรมันพร้อมคำแปลภาษาไทย เพื่อนำไปใช้ที่ประเทศไทย เช่น ใบสำคัญต่อไปนี้
  • ใบสำคัญการสมรสเยอรมันหรือสำเนาคัดจากทะเบียนการสมรสเยอรมัน (แบบหลายภาษา) พร้อมคำแปล
  • คำพิพากษาหย่าเยอรมัน พร้อมคำแปล
  • มรณบัตรเยอรมัน พร้อมคำแปล
  • ใบสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นเยอรมัน พร้อมคำแปล
  • การรับรองสัญญาจ้างงาน คลิก! (แบบฟอร์ม สัญญาจ้างพ่อครัว/แม่ครัวพิเศษ ภาษาไทย/ภาษาเยอรมัน)

  ก่อนนำเอกสารดังกล่าวข้างต้นไปแปลเป็นภาษาไทย เอกสารดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจากสำนักงานบริหารการปกครองของแต่ละรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือ ผ่านการรับรองจากศาลประจำรัฐที่เกี่ยวข้องก่อน ดูรายละเอียดการรับรองเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ “รายชื่อหน่วยงานราชการเยอรมันสำหรับการรับรองเอกสารราชการเยอรมัน”

  หมายเหตุ – เอกสารบันทึกฐานะแห่งครอบครัว (Familenbuch) และ ใบรับรองการสมรส (Bescheinigung über die Eheschließung) ไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานแทนใบสำคัญการสมรสได้

 2. การรับรองเอกสารการค้าเยอรมัน (Free-Sale-Dokumenten)
  • เอกสารทางการค้าเยอรมัน (ทั้งที่เป็นภาษาเยอรมันหรือภาษาอังกฤษ) ต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการเยอรมันที่เกี่ยวข้องมาก่อน (เช่นสำนักงานบริหารการปกครอง หรือ ศาลประจำรัฐ เป็นต้น)
  • สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถรับรองเอกสารทางการค้าเยอรมันที่ไม่ได้รับรองจากหน่วยงานราชการเยอรมันมาก่อน
  • หากเอกสารการค้ามีคำแปลภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยด้วย ต้นฉบับกับคำแปลต้องเย็บติดกัน และ ล่ามผู้แปลต้องลงลายมือชื่อกำกับมุมที่เอกสารเย็บติดกันดัวย
  • หากเป็นคำแปลภาษาไทย ต้องเป็นคำแปลจากล่ามภาษาไทยที่ได้รับอนุญาตจากศาล ในกรณีนี้ไม่ต้องนำลายมือชื่อของล่ามภาษาไทยไปให้โนตารี่พับลิคหรือศาลรับรองแต่อย่างใด สถานกงสุลใหญ่ฯ มีรายชื่อล่ามภาษาไทยที่ได้รับอนุญาตจากศาล
 3. เอกสารอื่นที่ออกโดยหน่วยงานเยอรมัน จะต้องผ่านการรับรองจากโนตารี่พับลิค และ ผ่านการรับรองจากศาลประจำรัฐที่เกี่ยวข้องก่อน
 4. เอกสารจากประเทศอื่นที่ไม่ได้ออกให้โดยหน่วยงานเยอรมัน จะต้องได้รับการรับรองจากสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยประจำประเทศนั้นๆ ก่อน
 5. การรับรองลายมือชื่อ

 

ข. การยื่นคำร้อง (ยื่นด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์)

 1. เอกสารทางราชการเยอรมัน (ใบสำคัญต่างๆ พร้อมคำแปล)
  • คำร้อง
  • เอกสารตัวจริงและคำเแปล พร้อมสำเนา 1 ชุด
  • สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ยื่นคำร้อง 1 ชุด
  • ค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด (ดูข้อ ค.)
  • ซองเปล่าติดแสตมป์ 4.25 ยูโร
 2. เอกสารทางการค้าเยอรมัน
  • คำร้อง
  • เอกสารตัวจริงและสำเนา 1 ชุด
  • หนังสือจากบริษัท
  • ค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด (ดูข้อ ค.)
  • ซองเปล่าติดแสตมป์ 4.25 ยูโร หรือ ตามน้ำหนักของเอกสาร
   หากเอกสารนั้น เจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ ฯ ไม่สามารถนำไปส่งยังที่ทำการไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่ ฯ จะแจ้งให้บริษัททราบ ทางบริษัทต้องมารับเอกสารดัวยตัวเองหรือส่งบริษัทรับส่งของ (Kurier) มารับและต้องรับผิดชอบค่าจ่ายในการนี้เอง

 

ค. ค่าธรรมเนียม

 • ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า มรณบัตร พร้อมคำแปล ค่าธรรมเนียม 30 ยูโร
 • รับรองเอกสารการค้าเยอรมัน ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร
 • รับรองคำแปลอย่างเดียว ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร
 • รับรองลายมือชื่อ ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร
 • ค่าธรรมเนียมจ่ายเป็นเงินสดเท่านั้น