ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เปิดทำการครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2545 โดยมีที่ทำการชั่วคราวที่โรงแรมเคมพินสกี้ กราเวนบรุค (Kempinski Gravenbruch) เมืองนอย-อีเซนบวร์ก (Neu-Isenburg) ใกล้กับนครแฟรงก์เฟิร์ต อัม ไมน์ (Frankfurt am Main) และให้บริการประชาชนได้เฉพาะที่นัดหมาย โดยไม่สามารถให้บริการได้เต็มรูปแบบ

สถานกงสุลใหญ่ฯ ย้ายมาที่ทำการปัจจุบันที่ถนนเคนเนดี้อัลเล เลขที่ 109 (Kennedyallee 109) นครแฟรงก์เฟิร์ต อัม ไมน์ และเปิดให้บริการแก่ประชาชนในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2545 แบบเต็มรูปแบบ ที่ผ่านมามีผู้มาใช้บริการของสถานกงสุลใหญ่ ฯ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

สถานกงสุลใหญ่ฯ มีเขตอาณาครอบคลุมพื้นที่ 7 รัฐ ที่เป็นรัฐด้านตะวันตกของประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมและการค้า ประชากรส่วนใหญ่ของเยอรมนีอาศัยอยู่ในด้านตะวันตกนี้ เช่นเดียวกับชุมชนไทยก็อาศัยอยู่หนาแน่นในถิ่นนี้ เพราะเป็นเขตที่มีโอกาสทำงานและประกอบธุรกิจได้ดีกว่าในเขตอื่น ๆ

รัฐทั้ง 7 รัฐในอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ฯ คือ

  • บาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก (Baden-Württemberg)
  • ไบเอิร์น (Bayern/Bavaria)
  • เฮสเซิน (Hessen/Hesse)
  • นอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน (Nordrhein-Westfalen/Nordrhein-Westfalia)
  • ไรน์ลันด์-พฟัลซ์ (Rheinland-Pfalz/Rheinland-Platinate)
  • ซาร์ลันด์ (Saarland)
  • ทือริงเงิน (Thüringen/Thuringia)

สถิติจำนวนชาวไทยที่พำนักอาศัยอยูในประเทศเยอรมนี แสดงโดยตารางต่อไปนี้

สถิติจำนวนชาวไทยแยกรายปี

ปี พ.ศ. รวมทั้งหมด (คน) ชาย (คน) (คน) หญิง (คน)
2545 45.483 6.847 38.636
2546 48.736 7.385 41.351
2547 50.022 7.288 42.734
2548-2550 ไม่มีสถิติ ไม่มีสถิติ ไม่มีสถิติ
2551 54.580 7.550 47.030
2558 58.784 7.573 51.211

จำนวนคนไทยในรัฐต่าง ๆ ปีพ.ศ. 2559 (ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)

จำนวนคนไทยที่อยู่ในประเทศเยอรมนี มี 59,095 คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย 7,435 คน
และเพศหญิง 51,325 คน

สถิติจำนวนชาวไทยแยกตามรัฐ: สถิติ

พ.ศ. 2559
ชื่อรัฐ จำนวนรวม ชาย หญิง
รวมทั้งสิ้น 59,095 7,770 51,325
1. บาเดน-เวือร์ทเทมแบร์ก 9895 1110 8785
2. ไบเอิร์น (บาวาเรีย) 10615 1305 9310
3. เบอร์ลิน 4875 760 4115
4. บรันเด็นบวร์ก 680 80 600
5. เบร์เมน 710 100 610
6. ฮัมบวร์ก 1590 340 1250
7. เฮสเซน 6505 985 5520
8. เม็คเคล็นบวร์ก
ฟอร์พอมเมิร์น
275 40 240
9. นีเดอร์ซัคเซ่น 4175 435 3740
10. นอร์ดไรน์เวสฟาลเล็น 10940 1390 9545
11. ไรน์ลันด์-ฟัลซ์ 4260 430 3830
12. ซาร์ลันด์ 1170 120 1050
13. ซัคเซ่น 700 105 595
14. ซัคเซ่น-อันฮัลท์ 370 45 325
15. ชเลสวิกโฮลชไตน์ 1480 155 1325
16. ทูริงเงน (ทูริงเกีย) 530 40 485

จำนวนคนไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ฯ มีจำนวน 43,905 คน

ชื่อรัฐ จำนวนรวม ชาย หญิง
รวมทั้งสิ้น 43,905 5,380 38,525
1. บาเดน-เวือร์ทเทมแบร์ก 9895 1110 8785
2. ไบเอิร์น (บาวาเรีย) 10615 1305 9310
3. เฮสเซน 6505 985 5520
4. นอร์ดไรน์เวสฟาลเล็น 10940 1390 9545
5. ไรน์ลันด์-ฟัลซ์ 4260 430 3830
6. ซาร์ลันด์ 1170 120 1050
7. ทูริงเงน (ทูริงเกีย) 530 40 485