ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

หนังสือขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

ก. กฎหมายการเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

กฎหมายไทยกำหนดให้ชายสัญชาติไทยที่มีอายุครบ 21 ปี บริบรูณ์ ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

ซึ่งหมายรวมถึงชายสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนีด้วย เมื่อมีอายุตามที่กฎหมายกำหนด ต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารทหารที่ประเทศไทย หากไม่ปฏิบัติตาม ถือมีความผิดกฎหมาย

ชายสัญชาติไทยที่มีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ สามารถขอเข้ารับราชการเป็นทหารเกณฑ์ด้วยความสมัครใจได้

ข. ระเบียบการตรวจเลือกบุคคลเข้ารับราชการทหาร

เมื่ออายุย่างเข้า 18 ชายสัญชาติไทยต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน โดยแสดงหลักฐานสูติบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านต่อสัสดีท้องที่ด้วยตนเอง ในกรณีที่ไม่สามารถไปยื่นเอกสารด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะแล้วไปแจ้งแทนได้ ถ้าไม่ไปแสดงตนหรือไม่มีผู้ไปแจ้งแทน ถือว่า ผู้นั้นหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่ไปลงบัญชีทหารกองเกิน

และเมื่ออายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเป็นทหารตามภูมิลำเนาที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้าน

สำหรับชายสัญชาติไทยที่กำลังอยู่ในระหว่างการเรียนหรือการศึกษา สามารถขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารได้ โดยยื่นขอต่อสัสดีท้องที่ที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้านด้วยตนเอง หรือ มอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะไปยื่นแทนได้

อนึ่ง เหตุผลอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากการศึกษาเล่าเรียนไม่สามารถขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารได้

ค. การขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

การขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารต้องยื่นขอด้วยตนเองต่อสัสดีท้องที่ที่ตนมีชื่อทะเบียนบ้าน หรือ มอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะไปยื่นขอผ่อนผันได้ โดยต้องยื่นเอกสารแสดงต่อสัสดีท้องที่ดังนี้

 1. หนังสือรับรองการเรียนหรือการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ตนกำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ โดยต้องระบุรายละเอียดต่อไปนี้
  • ชื่อและนามสกุลของนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่
  • วิชาที่เรียน/วิชาชีพที่เรียน/คณะที่เรียน
  • ชั้นที่เรียน/ปีการศึกษาที่เรียน
  • วันเริ่มการเรียน/วันเริ่มการศึกษา
  • วันที่คาดว่าจะจบการเรียน/การศึกษา

  หากหนังสือรับรองนี้เป็นภาษาเยอรมัน ต้องได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดยนักแปลภาษาไทยที่ได้รับอนุญาตจากศาลเยอรมัน หากเป็นภาษาอังกฤษไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทยแต่อย่างใด

 2. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด. 9) และสำเนาหมายเรียกเข้าตรวจรับราชการทหาร (สด. 35)
 3. สำเนาทะเบียนบ้านไทย
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี)
 5. สำเนาหนังสือเดินทาง และ
 6. หนังสือขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ซึ่งออกโดยสถานกงสุลใหญ่ ฯหนังสือขอผ่อนผันฯ นี้ ต้องยื่นคำร้องขอที่สถานกงสุลใหญ่ ฯ ด้วยตัวเองเท่านั้น โดยยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบดังนี้คำร้อง (แบบ PDF)
  • หนังสือรับรองการเรียนหรือการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ตนกำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ตามรายละเอียดของเอกสารหมายเลข 1 ข้างต้น พร้อมคำแปล (หากเป็นภาษาเยอรมัน)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด (หน้าที่มีรูปถ่ายและหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลง)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
  • ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร

ง. การเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารหลังจบการศึกษา

เมื่อจบการศึกษาในประเทศเยอรมนีแล้ว ต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารในโอกาสแรกที่มีการตรวจเลือกบุคคลเข้ารับราชการทหาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารบก
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
Lepsiusstr. 64-66
12163 Berlin
โทร 030-79481 314
แฟกซ์ 030-79481 422